เกี่ยวกับสำนักงานที่ดิน


รายชื่อข้าราชการในสังกัด Print E-mail
Written by khonkanok.s@   

ภาพถ่าย

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัด

เบอร์โทร

นายเกรียงศักดิ์ อุบลถิตย์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา

0897318757

นางอรรถวรรณ ทองเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน

สจ.พังงา

0918890507

นายไพโรจน์ หลีเกียรติ์อนันต์

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สจ.พังงา

0819703929

น.ส.ณัฐพร สกุลอุทัยศักดิ์

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

สจ.พังงา

0840068842

นางสาวสุณีย์ อรรถธรรม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สจ.พังงา

 

 

0840592292

 

นางกรกนก สนใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สจ.พังงา

 

0897292408

นางอุไรรัตน์ เพ็ญมาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สจ.พังงา

0862938521

 

นางสาวกัญจนา เกตุมณี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สจ.พังงา

 

0862842745

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สจ.พังงา

 

0818923854

 

นางเยาวมาลย์ สงวนพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สจ.พังงา

0817371686

 

นางสาวราตรี สังหนู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สจ.พังงา

0878849648

 

นายนิวัต พรศุภมาศ

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

สจ.พังงา

0815380641

นายจำเริญ เพ็ญรัตน์

 

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

สจ.พังงา

0908650458

นายทรงยศ ทรายทอง

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สจ.พังงา

0872799900

นายสุทัศน์ แก้วนรินทร์

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สจ.พังงา

0819781309

นางยินดี หอมเขียว

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

สจ.พังงา

0818958766

นางสาวชาลิสา คงชู

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

สจ.พังงา

0857434990

นายปราโมทย์ สังฆานาคินทร์

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สจ.พังงา

0892221675

นายยศกฤต ชูศรี

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สจ.พังงา

0819160076

นายกชภูมิ หาญประสานกิจ

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สจ.พังงา

0810871991

นายรังษี สุนทรสุข

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

สจ.พังงา

0898078852

นายเสรี สมานวงศ์

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สจ.พังงา

0873933043

นายมงคล พวงแก้ว

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สจ.พังงา

0817849070

นายศุภชัย แสงศร

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สจ.พังงา

0819785754

นายดนัย วิภวชาติ

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สจ.พังงา

0847399014

นายสุทธิ เกลี้ยงประดิษฐ์

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สจ.พังงา

0899667995

นายกิตติชัย โซติฑิฆัมพร

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สจ.พังงา

0816937589

นางดนาพร รักษายศ

ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่

0872685791

นายวริทธิ์ คงนคร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า

0818923695

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สข.ตะกั่วป่า

0869659152

นางสาวนิภาภรณ์ อินทรไชโย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สข.ตะกั่วป่า

0816764115

นางมนันญา แก้ววารี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สข.ตะกั่วป่า

0813264140

นางสาวกุณฑล อุศรัตน์นิวาส

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

สข.ตะกั่วป่า

0899775001

 

นางพัชรศิกาญจ์ สุวิมลรัตน์

นักวิชาการที่ดินปฏิบิตการ

สข.ตะกั่วป่า

0835923529

นายยงยุทธิ์ ราชรักษ์

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

สข.ตะกั่วป่า

0895876470

นายชำนอง นนทะพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

สข.ตะกั่วป่า

0871931316

นางสาวมัญญาดา นิกรพิบูลย์

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

สข.ตะกั่วป่า

0891207200

นายยุคลธร ราชมณี

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สข.ตะกั่วป่า

0860891530

ว่าง

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สข.ตะกั่วป่า

0812711775

นางสาวฉวีวรรณ พลายสวัสดิ์

ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่

สข.ตะกั่วป่า

0807182710

นายชลิต ทองเพิ่ม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง

0869415659

 

นางสาวอุษา บางกรวย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สข.ท้ายเหมือง

0898928285

นางสุมลฑา จันทราทิพย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สข.ท้ายเหมือง

0817379604

นางศิริวรรณ เรืองศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัชีปฏิบัติงาน

สข.ท้ายเหมือง

076571217

นางสาววรรนิดา สุขสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สข.ท้ายเหมือง

0800402398

นางสุชาวดี สุขสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

สข.ท้ายเหมือง

0810964141

นางพัชรศิกาญจ์ สุวิมลรัตน์

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

สข.ท้ายเหมือง

 

076571217

นางสาวพรทิพย์ นิลบล

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

สข.ท้ายเหมือง

076571217

นายฉัตรพร ตรีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

สข.ท้ายเหมือง

0894720059

นายสมพร มุณีรัตน์

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สข.ท้ายเหมือง

0899782019

นายวิสุทธิ์ พินิจสกุล

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สข.ท้ายเหมือง

076571217

นายวินัย วงศ์สกูล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง

0819907820

นางสาวสุพิชณาย์ นพวงค์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สข.ตะกั่วทุ่ง

0819569745

นางสาวโสภิณ ใจชื่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สข.ตะกั่วทุ่ง

076496535

นายสมศักดิ์ สนใจ

พนักงานบริการสถานที่

สข.ตะกั่วทุ่ง

0818912715

นายภาณุวัฒน์ อนันต์ธนวงศ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

สข.ตะกั่วทุ่ง

0897297065

นายโพธิปักขิย บุญช่วย

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สข.ตะกั่วทุ่ง

0849291717

นางอาภรณ์ เครือมะละ

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

สข.ตะกั่วทุ่ง

076496535

นางอุบล ศิริรักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

สข.ตะกั่วทุ่ง

0817379295

นายจงรักษ์ เชาวเลิศ

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

สข.ตะกั่วทุ่ง

0817849070

นายศรายุทธ จันทร์ดำ

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สข.ตะกั่วทุ่ง

076496535

นางจิตติมา ซอวีระศักดิ์ศรี

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สข.ตะกั่วทุ่ง

0892924921

นางสุริย์ ชาวบ้านแผ้ว

ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่

สข.ตะกั่วทุ่ง

076496535

นายเพิ่มศักดิ์ สนจิตร์

เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทับปุด

สอ.ทับปุด

0850691861

นางเบญจพร พวงสุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สอ.ทับปุด

0872677825

นายชวลิต โกบแม็ง

เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอคุระบุรี

สอ.คุระบุรี
 

นายฐิติกร ธรรมประดิษฐ์

เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอคุระบุรี

สอ.คุระบุรี

0817872167

นายประพัฒ หน่ายคอน

เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอกะปง

สอ.กะปง

076499429

นางพิมพิภา แซ่ฉั่ว

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

สอ.กะปง

0869526280

นายยงศักดิ์ รัตนวิเชียร

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สอ.กะปง

0816075019

นายวัฒนา ณ นคร

เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเกาะยาว

สอ.เกาะยาว

0818954718

นางสาวระเบียบ ใจดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สอ.เกาะยาว

076597209

นายอิมรอล หะสะไนย

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

สอ.เกาะยาว

0854073164